Provozní řád internetové stanice

 

Obecní knihovna Němčice umožňuje přístup na Internet uživatelům a návštěvníkům knihovny.

 

  1. Služby Internetu může využívat každý uživatel knihovny starší 15 let po vyplnění Prohlášení o seznámení s provozním řádem internetové stanice. Uživatelé registrovaní v knihovně mají přednost v přístupu k Internetu.

Děti do 15 let mají přístup k Internetu na základě registrace v knihovně.

 

  1. Uživatelé musejí dbát pokynů pracovníka knihovny.

 

  1. Přístup k internetu je zdarma. Uživatel hradí pouze náklady  vynaložené na tisk informací z  Internetu U jedné stanice mohou pracovat nejvýše 2 lidé.

 

      4.   Práce u PC může být limitována pracovníkem knihovny.

 

      5.   Stanice je možné v knihovně předem rezervovat.

 

      6.    Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a

             nainstalovaných aplikací v knihovně.

 

7.       Uživatelé mohou používat  pouze přeinstalovaný software. Není dovoleno spouštět

nebo instalovat jakékoliv vlastní programy a aplikace stažené z Internetu nebo měnit 

nastavení software. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do   

konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz

počítače.

 

8.       Informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu si mohou uživatelé pro

vlastní potřebu kopírovat na formátované diskety či jiné přenosné nosiče nebo vytisknout na tiskárně.

 

9.       Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně

      k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv

      způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, nebo kopírovat, půjčovat, sílet, distribuovat 

      (ani v počítačové síti), prodávat, nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

10.   Je zakázáno vyhledávat, prohlížet a nahrávat z Internetu stránky nebo soubory obsahující pornografii, propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a k užívání drog.

Stejně tak je zakázáno uvedené informace šířit v Internetu.

 

11.   Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz. zákon č. 216/2006

             Sb. – autorský zákon).

 

12.   Elektronickou poštu je možné používat prostřednictvím veřejně přístupných služeb,

jako je post.cz,gmail.cz apod.

 

13.   Provozovatel (Obec Němčice) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených

             z Internetu.

 

14.   V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny.

 

 

 

V Němčicích, dne……………                                            Pověřený pracovník - knihovník